Pravila studiranja

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij, broj: 01-1101-79/18. Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se: detaljna organizacija, trajanje i izvođenje studija na Univerzitetu u Sarajevu, nositelji studija, uvjeti za upis na studije, način izvođenja nastave i istraživanja, postupak prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije, prava i obaveze doktoranta, sastav komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i konačne verzije doktorske disertacije, prava i obaveze mentora, kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i izvođenjem studija. Sastavni dio ovih Pravila čine utvrđeni obrasci (DS 1 - DS 10). DODATAK Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-79/18 od 19. 12. 2018. godine Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij Obrazac DS 1 - Prijava teme doktorske disertacije Obrazac DS 2 - Prijava projekta doktorske disertacije Obrazac DS 3 - Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora Obrazac DS 4 - Godišnji izvještaj doktoranta Obrazac DS 5 - Godišnji izvještaj mentora Obrazac DS 6 - Izvještaj o podobnosti teme i kandidata Obrazac DS 7 - Prijava radne verzije doktorske disertacije Obrazac DS 8 - Zapisnik o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije Obrazac DS 9 - Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije Obrazac DS 10 - Protokol i zapisnik odbrane Dopuna Pravila studiranja III ciklus UNSA
Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. redovnoj sjednici održanoj 12. 10. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1094/18. Ovim Pravilima bliže se uređuju organizacija i izvođenje studija na prvom i drugom ciklusu, integriranom, stručnom i specijalističkom studiju kao i druga pitanja koja se odnose na upis i organizaciju studija, trajanje studija, oblike studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete, postupak ekvivalencije i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima i druga relevantna pitanja od značaja. Stupanjem na snagu ovih Pravila, stavljaju se van snage Pravila studiranja za prvi cikus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-274/11 od 29. 12. 2010. godine, Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-275/11 od 29. 12. 2010. godine i Pravila o izmjenama i dopunama Pravila studiranja za drugi ciklus studija broj 02-38-1241/12 od 14. 05. 2012. godine. DODATAK Odluka Senata o donošenju Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu Obrazac ZR1 - Prijave teme završnog rada Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada Obrazac ZR 3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada Obrazac ZR 4 - Saglasnost mentora Obrazac ZR 5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada Obrazac ZR 6 - Zapisnik sa odbrane završnog rada

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator