Petak, 07 Juni 2019 12:07

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U  STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI PREMA OBJAVLJENOM KONKURSU OD 07.06. 2019. GODINE

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PRIJAVE SE VRŠE U PERIODIMA:

07.06.2019. – 22.07.2019. (od 10h-14h) i

23.08.2019. – 27.09.2019. (od 10h-14h)

 

TOKOM PRIJAVE KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:

Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

Svrha: Prijava na Konkurs za upis na PMF Odsjek (navesti odsjek)

PRIMJER UPLATNICE

 

 

Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) OBAVEZNO popuniti

 

 

Na uplatnici OBAVEZNO naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (npr. Biologija, Fizika itd.).

 

 

Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija drugog ciklusa kandidat je dužan predati original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek/smjer na koji konkuriše,

- diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno

završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji

prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu i

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

  

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

 

„Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječe ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs i vrednovanja rezultata prijemnog ispita ukoliko je isti predviđen“.

 

 

Tekst Kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati na sljedećem linku: LINK

 

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

1.     Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 130,00 KM

2.     Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (drugi ciklus) – 1200,00 KM

3.     Vanredni studij za studente iz BiH – 1000,00 KM

4.     Kandidati iz posebnih kategorija (dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja) su oslobođeni plaćanja školarine osim vanrednih studenata.

Čitano 5378 puta Zadnji put promjenjen Petak, 07 Juni 2019 12:25

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator