Ponedjeljak, 10 Decembar 2018 10:54

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 08.11.2018. g. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 28.11.2018. godine raspisuje se:

 

  KONKURS/NATJEČAJ

  za izbor nastavnika na

   Prirodno-matematičkom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

 

 

  • NASTAVNIK (sva zvanja) za oblasti: „Analiza“ i „Teorijska kompjuterska nauka“ na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  - 1  izvršilac sapunimradnimvremenom;

 

Kandidati za izbor nastavnika dostavljaju:

   ·        Prijavu za koje mjesto nastavnika konkurišu uz obavezu da naznače zvanje za koje se prijavljuju, u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom. U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju;

   ·        Biografiju/životopis,

   ·        Ovjerene kopije diploma matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu),

   ·        Bibliografiju (priložiti: radove, udžbenike, knjige, monografije i dr.),

   ·        Dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra.

 

Uslovi zaizborunaučnonastavna zvanja utvrđenisuZakonomovisokomobrazovanju(Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17)i Statutom Univerziteta u Sarajevu, koji kandidati trebaju ispunjavati i obavezno potvrditi dokumentacijom, ovisno o zvanju za koje se prijavljuju.

 

Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.

Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom, osim  radova, udžbenika, knjiga, monografijaisl. moraju biti čvrsto uvezani, sa numerisanim stranicama i parafirani od strane kandidata.

 

Napomena: Biografiju/životopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi na CD-u. Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-738.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Čitano 1245 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator