Ekološki inženjering je primjenjena disciplina usmjerena ka dizajniranju, restauraciji, i upravljanju ekološkim servisima, te je stoga jedan od zadataka ovog modula da upozna studente sa etikom konzervacije prirodnih resursa u cilju održavanje kvaliteta života budućih generacija. Ova etika je u fokusu kriterija za uspješan dizajn, i ugrađena je u procese i tehnike koje koriste ekološki inženjeri.

Osnovni cilj modula je sticanje znanja o kompleksu biotičkih i abiotičkih procesa usmjernih ka očuvanju, restauraciji, i poboljšanju ekoloških servisa.

Zaštita našeg bogatog prirodnog naslijeđa i ekološke raznolikosti i efikasno upravljanje regionalnim ekološkim resursima predstavlja ključ za uravnoteženi ekonomski razvoj. Studenti će na kraju ovog kursa ovladati znanjima I vještinama koje su neophodne za implementiranje strategije koje će omogućiti adekvatnu zaštitu ekoloških resursa za dobrobit sljedećih generacija