Preskoči kategorije kurseva
Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Ekološki inženjering je primjenjena disciplina usmjerena ka dizajniranju, restauraciji, i upravljanju ekološkim servisima, te je stoga jedan od zadataka ovog modula da upozna studente sa etikom konzervacije prirodnih resursa u cilju održavanje kvaliteta života budućih generacija. Ova etika je u fokusu kriterija za uspješan dizajn, i ugrađena je u procese i tehnike koje koriste ekološki inženjeri.

Osnovni cilj modula je sticanje znanja o kompleksu biotičkih i abiotičkih procesa usmjernih ka očuvanju, restauraciji, i poboljšanju ekoloških servisa.

Zaštita našeg bogatog prirodnog naslijeđa i ekološke raznolikosti i efikasno upravljanje regionalnim ekološkim resursima predstavlja ključ za uravnoteženi ekonomski razvoj. Studenti će na kraju ovog kursa ovladati znanjima I vještinama koje su neophodne za implementiranje strategije koje će omogućiti adekvatnu zaštitu ekoloških resursa za dobrobit sljedećih generacija


Cilj i zadatak predmeta je da studente postepeno uvede u praktično korištenje računara, kroz savladavanje osnovnih programa, koji se koriste u nastavi fizike. Očekuje se da studenti uspješno usvoje sadržaj predmeta, polože ispit i da su u stanju da koriste navedene programe.

Ovaj modul je od izuzetne važnosti za budućeg nastavnika matematike i informatike. Studenti koji budu slušali ovaj predmet će sada naučiti kako da znanja stečena na studiju matematike prenesu na učenike koristeći sve prednosti moderne metodike nastave matematike.


Više o predmetu na:

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/Kursevi/Metodika_nastave_matematike.pdf

Cilj predmeta je da studentima omogući da prošire neka zaanja stečena na predmetima Analiza I i Analiza II na slučaj funkcija više realnih promjenljivih i funkcija kompleksne varijable. Fokus predmeta je na savladavanju tehnika diferencijalnog i integralnog računa funkcija više realnih promjenljivih i funkcija kompleksne varijable