Preskoči kategorije kurseva
Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija

Ekološki inženjering je primjenjena disciplina usmjerena ka dizajniranju, restauraciji, i upravljanju ekološkim servisima, te je stoga jedan od zadataka ovog modula da upozna studente sa etikom konzervacije prirodnih resursa u cilju održavanje kvaliteta života budućih generacija. Ova etika je u fokusu kriterija za uspješan dizajn, i ugrađena je u procese i tehnike koje koriste ekološki inženjeri.

Osnovni cilj modula je sticanje znanja o kompleksu biotičkih i abiotičkih procesa usmjernih ka očuvanju, restauraciji, i poboljšanju ekoloških servisa.

Zaštita našeg bogatog prirodnog naslijeđa i ekološke raznolikosti i efikasno upravljanje regionalnim ekološkim resursima predstavlja ključ za uravnoteženi ekonomski razvoj. Studenti će na kraju ovog kursa ovladati znanjima I vještinama koje su neophodne za implementiranje strategije koje će omogućiti adekvatnu zaštitu ekoloških resursa za dobrobit sljedećih generacija


Biologija