Matematika djeluje fascinirajuće ne samo zbog toga što kao naučna discipina, koja se nalazi na vrhu piramide znanja, predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju, nego i zato što bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti  ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu, bilo da se radi o fenomenologiji razumijevanja spoljašnjeg svijeta i zakonitosti koje u njemu vladaju (fizičke, biološke, hemijske, sociološke, industrijske, ekonomske, …), bilo da se koristi za potrebe konkretnih, često veoma složenih, problema iz prakse.

Vidimo da matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci, ne samo kao jedna od najstarijih nauka koja, pored toga što razvija maštu, uči pravilnom razmišljanju i jasnom i preciznom izražavanju, nego, u prvom redu i zato što se brojni, često veoma složeni i teški problemi, rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu kao saradnicima u nastavi (asistentima) na predmetima Odsjeka. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da je taj kadar deficitaran. Studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naćii zaposlenje izvan prosvjete, među kojima ćemo spomenuti: banke, softwareske kuće, finansijske ustanove, osiguravajući zavodi i brojni instituti koji imaju potrebu za matematičkim modeliranjem. Studenti, koji završe studij na Odsjeku za matematiku, pokazali su se kao dobri stručnjaci u brojnim obrazovnim, i u naučnim institucijama, privrednim organizacijama, računskim centrima itd. Značajan broj svršenih studenata Odsjeka za matematiku danas rade kao vodeći stručnjaci u prestižnim softverskim kućama, osiguravajućim zavodima i bankama, kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u drugim zemljama. Mnogi od bivših studenata Odsjeka za matematiku uspješno su nastavili postdiplomske i doktorske studije na najprestižnijim univerzitetima širom svijeta. Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je dosada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku:

Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.

O Odsjeku...


Odsjek za matematiku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Matematika je, inače, prisutna na Sarajevskom Univerzitetu od 1950. godine, kada je formirana Katedra za matematiku u sastavu Prirodno-matematičkog odsjeka Filozofskog fakulteta. 1960. godine Prirodno-matematički odsjek prerasta u Prirodno-matematički fakultet sa 5 odsjeka, među kojima je i Odsjek za matematiku.

Djelatnost Odsjeka za matematiku je dvojaka: obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti matematike i kompjuterskih nauka.