srijeda, 11 Mart 2020 18:42

Senat UNSA: Zaključci o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu i Preporuke o ponašanju studenata i zaposlenika

  S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je održao 22. vanrednu sjednicu Senata sa jednom tačkom Dnevnog reda:

  1. Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19).

  Imajući u vidu sljedeće činjenice:

  • na Univerzitetu u Sarajevu studira oko 27 000 studenata, od čega redovnih i redovnih samofinansirajućih oko 18 500,
  • oko 45% studenata dolaze izvan Kantona Sarajevo od kojih je njih oko 1300 smješteno u studentskim domovima,
  • oko 4% studenata dolaze izvan BiH, uglavnom iz zemalja Regiona,
  • skoro svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu imaju broj studenata veći od 250, a najveći broj OJ u svakom momentu ima više od 250 studenata na jednom mjestu,
  • trenutno je na Univerzitetu u Sarajevu oko 100 studenata kroz različite programe mobilnosti,

  a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i prevencije pojave i širenja zaraze koronavirusom, Senat Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa članom 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta donio sljedeće Zaključke o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine i Preporuke o ponašanju studenata i zaposlenika.

  Z A K LJ U Č C I

  1. Teoretska i praktična nastava „u učionici“ na organizacionim i podorganizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu se obustavlja. Sugeriše se organizacionim i podorganizacionim jedinicama organizacija i realizacija online nastave korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, besplatnih platformi, intraneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.
  2. Nastava koja se izvodi izvan prostora organizacionih i podorganizacionih jedinica se u potpunosti obustavlja.
  3. Nastava koju nije moguće realizirati online mora se u potpunosti nadoknaditi po sticanju uslova, a u dogovoru sa asocijacijama studenata OJ.
  4. Zadužuju se nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu za intenzivnije konsultacije i komunikaciju sa studentima putem raspoloživih kanala e-komunikacije.
  5. Obavezuju se studenti da vrijeme online realizacije nastave maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.
  6. Zadužuju se rukovodioci i uposlenici Univerziteta u Sarajevu – nastavno i nenastavno osoblje, osim onih iz rizičnih kategorija i onih sa manifestnim simptomima respiratornih infekcija, na pojačan rad na radnom mjestu, ali po potrebi i od kuće u smislu: organizacije radnog procesa u promijenjenim uslovima - smanjenje ličnih kontakata, priprema materijala za online nastavu, intenzivne konsultacije i sa studentima putem e-komunikacije, praćenje realizacije online nastave i učenja, pojačane mjere higijene prostora i opreme, pojačana kontrola ulaska u objekte i zadržavanja u istim...
  7. Otkazuju se sve aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanja i direktne kontakte većeg broja osoba, među kojima i aktivnosti iz Projekta promocije upisa na UNSA u studijskoj 2020/2021. godini („Budi student fakulteta/akademije UNSA na jedan dan“, Dan otvorenih vrata UNSA), te se promocija upisa ima provoditi putem medija i društvenih mreža.
  8. Univerzitet u Sarajevu će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, te postupati u skladu sa istim.
  9. Formira se Krizni štab Univerziteta u Sarajevu kojeg čine rektor, prorektori i predsjednici grupacija nauka i umjetnosti.

   

  P R E P O R U K E

  COVID -19: Preporuka postupanja za studente i za uposlenike Univerziteta u Sarajevu

  Specifične mjere zaštite za COVID-19 (en. Coronavirus disease-19)

  Mjere za sprječavanje unosa i ranu detekciju COVID-19

  U skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/05), potrebno je provesti postupke koji su usmjereni na rano otkrivanje eventualnog slučaja COVID-19 i sprječavanja širenja uzročnika bolesti.

  S tim u vezi, za sve studente i uposlenike koji su unazad  14 dana boravili u Kini, Iranu, Južnoj Koreji, Francuskoj, Njemačkoj i Španiji te koji su doputovali u BiH iz Italije, posebno italijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Pijemont, u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja, provodi se:

  1. aktivan zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
  2. samoizolacija na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratornih bolesti.

  U smislu navedenih preporuka nužno je provesti i:

  • Aktivan zdravstveni nadzor nad zdravim studentima i uposlenicima koji dolaze iz zahvaćenih područja a nemaju neke od simptoma respiratornih smetnji, što PODRAZUMIJEVA SAMOIZOLACIJU kod kuće ili u studentskom domu (organiziranom smještaju) i pri tome trebaju u prostoriji/sobi boraviti sami. Dakle, kada god je moguće, organizirati da takav student ili uposlenik boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim osobama.
  • Studenti i uposlenici koji dolaze iz zahvaćenih područja, a imaju neki od simptoma respiratornih smetnji (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj i otežano disanje ('borba za zrak'), obavezno trebaju kontaktirati nadležnu epidemiološku službu. 

  S obzirom na dinamičan razvoj epidemiološke situacije, kako u BiH i regionu, tako i u Svijetu, navedene preporuke se mogu promijeniti te je stoga nužno pratiti internet stranice Federalnog zavoda za javno zdravstvo (https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/) i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (https://www.zzjzks.ba/coronavirus/) na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezano uz koronavirus, kao i mjere prevencije.

  Opšte mjere zaštite:

  Uz navedeno, neophodno je u organiziranom smještaju studenata, kao i u prostorima Univerziteta u Sarajevu, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana ishrana osigurati:

  • pranje ruku sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola
  • izostanak sa radnih/nastavnih obaveza uposlenicima i studentima koji imaju simptome infekcije dišnih puteva, imaju povišenu temperaturu, grlobolju, kašalj i otežano disanje
  • redovno a najmanje dva puta dnevno provjetravanje prostorija
  • poticanje boravka na otvorenom kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.

  Studente i uposlenike podsjećamo na pridržavanje preporuka opštih mjera zaštite:

  • redovno pranje ruku sapunom i vodom ili upotreba dezinficijensa na bazi alkohola
  • prilikom kašljanja i kihanja potrebno je prekriti usta i nos papirnatom maramicom i poslije je  odbaciti u koš za otpatke te operite ruke
  • izbjegavati bliski kontakt i neverbalnu komunikaciju (rukovanje, grljenje, ljubljenje) s osobama koje imaju simptome infekcije dišnih puteva, imaju povišenu temperaturu, grlobolju, kašalj i otežano disanje
  Čitano 1640 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator