18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDRH31

RADIOFARMACEUTIKA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Goran Bačić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa principima primjene izotopa za dobijanje obilježenih farmaceutskih preparata, kao i sa tehnikama pripreme i primjene takvih preparata u dijagnostici i terapiji

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Fizičko-hemijske karakteristike radioaktivnih jedinjena

2. Proizvodnja radionuklida

3. Sinteza radiofarmaceutika

4. Osnovne karakteristike radioaktivnih indikatora

5. Radioaktivni indikatori na bazi radionuklida tehnicijuma

6. Radioaktivni indikatori na bazi radionuklida joda

7. Medicinske primjene otvorenih izvora zračenja

8. Osnove rada dijagnostičkih aparata:gama-kamera, SPECT i PET

9. Najvažniji radionuklidi za PET

10. Ostali radionuklidi pogodni za SPECT, PET i endoradioterapiju

11. Kontrola kvaliteta radiofarmaceutika

12. Tehnološki aspekti proizvodnje radiofarmaceutika

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. N.Vanlić-Razumenić, Radiofarmaceutici - sinteza, osobine i primena, Velarta, Beograd, 1998.

2. M.J. Welch (Editor), Handbook of Radiopharmaceuticals, Wiley, 1st edition, 2002

3. G.B. Saha, Fundamentals of Nuclear Pharmacy, Springer, 5th edition, 2005

4. R.J.Kowalsky, S.W. Falen, Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy & Nuclear Medicine, AphA Publications, 2nd edition 2004

5. G.Stocklin, V.W. Pike (Editors), radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography-Methodological Aspect (Development in Nuclear Medicine), Springer, 1st edition, 2002

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: 30 (min 16,5)

Seminarski rad: 30 (min 16,5)  

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak