20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOB33

Prirodni produkti kao antioksidansi

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Milka Maksimović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa karakterizacijom, osobinama i metodama određivanja prirodnih antioksidanasa.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Biološke oksidacije i antioksidansi

2. Značaj i izvori antioksidanasa

3. Enzimi

4. Vitamini

5. Polifenoli i flavonoidi

6. Terpeni i karotenoidi

7. Metode određivanja antioksidacijske aktivnosti

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. N. Smirnoff (2005) Antioxidants and Reactive Oxygen Species in Plants, Blackwell Publishing.

2. L. Packer (2001) Handbook of Antioxidants, CRC Press.

3. E. T. Denisov, I. B. Afanas'ev (2005) Oxidation and Antioxidants in Organic Chemistry and Biology, CRC Press.

4. L. J. Cseke, A. Kirakosyan, P. B. Kaufman, S. Warber, J. A. Duke, H. L. Brielmann (2006) Natural Products from Plants, Taylor & Francis.

5. Naučni časopisi koji prate problermatiku prirodnih antioksidanasa (Free Radical Biology and Medicine, Food Chemistry, Food Control, Food and Chemical Toxicology, Life Sciences, Biochemical Pharmacology, European Journal of Pharmacology, Chemistry of Natural Compounds, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Analytical Chemistry, Journal of Natural Products, Journal of Medicinal Chemistry, itd.).

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi:

Seminarski rad: 50 (min 25)  

Završni ispit: 50 (min 30)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak