18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOB23

ODABRANE BIOANALITIČKE METODE 

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Emeritus Prof. dr. Emin Sofić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa modernim bioanalitičkim tehnikama kvantifikacije prostih biomolekula 

i kompleksnih makromolekula (proteina, lipoproteina, DNA, RNA).

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Optički testovi mjerenja katalitičke koncentracije enzima

2. Primjena fluorimetrije u biokemijskim analizama

3. Primjena luminometrije u biokemijskim analizama

4. Luminiscentna imunokemija

5. Primjena kromatografskih metoda (HPLC-ED, HPLC-UV/VIS, HPLC-Fl)

6. Bioanalitička kemija signalnih tvari, neurotransmitera i neuromodulatora

7. Metode izolacije DNA i RNA

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. WilsonK., WalkerJ. (2000) PracticalBochemistry, 5thed., CambridgeUniversityPress, UnitedKingdom.

2. ŠtrausB., Stavljenić-RukavinaA., Plavšić F. isuradnici(1997) Analitičketehnike, MedicinskanakladaZagreb.

3. BaynesJ.W., DominiczakM.H. (2005) MedicalBiochemistry, 2nded., ElsevierMosby; Philadelphia, Edinburgh, London, NY, Oxford, St. Louis, Sydney, Toronto.

4. Berg J.M., Tymoczka J.L., Stryer L. (2005) Biochemistry, 5th ed., W.H. Freeman and Company/New York.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testov: 40 (min 22)

Seminarski radov: 20 (min 11)  

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak