18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDAH31

ANALITIKA ZRAKA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

 Sticanje saznanja iz oblasti analitike zraka.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Karakteristike atmosfere

2. Hemijski procesi u atmosferi

3. Fotohemijski procesi u atmosferi

4. Najvažniji anorganski polutanti koji se emituju u atmosferu

5. Vrste uzorkivača čestične tvari zraka

6. Hemijska analiza čestične tvari zraka – sadržaj metala u čestičnoj tvari

7. Metode i uređaji za ispitivanje hemijskih procesa u zraku

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati:                                90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. J. Đuković, (2001), Hemija atmosphere, Rudarski institut Beograd;

2.  J. Đuković i V. Bojanić, (2000), Aerozagađenje, D.P. Institut zaštite i ekologije, Banja Luka;

3. D. Tuhtar, (1984), Zagađenje zraka i vode, Svjetlost, Sarajevo;

4. R. M. Harrisson, (1996), Pollution: Causes, Effects and Control, The Royal Society of Chemistry;

5. M. K. Hill, (1997), Understanding Environmental Pollution, Cambridge University Press;

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa:                    2 x 30 (min 16.5)    

Seminarski rad:                                  10 (min 5) 

Završni ispit:                                       30 (min 17)

Ukupno:                                          100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak