18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOB14

ODABRANA POGLAVLJA ORGANSKE HEMIJE

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Amira Čopra - Janićijević

Ciljevi predmeta

Student će se upoznati sa osobinama, specifičnim reakcijama, sintezama, stereohemijom, kao i primjenom odabranih organskih spojeva

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

 
1. Primjena odabranih organskih spojeva u  različitim industrijskim granama (farmaceutska, prehrambena,   industrija boja i lakova itd.) 
2. Najznačajniji organski spojevi kao zagađivači vode, zraka i tla.
3. Hemija karbohidrogena
4. Hemija organskih spojeva koji sadrže N
5. Hemija organskih spojeva koji sadrže O
6. Hemija organskih spojeva koji sadrže S
7. Hemija organohalogenih spojeva
8. Hemija heterocikličkih spojeva
9. Stereohemija
 

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. K. Peter C.Vollhardt, Neil E. Schore, ORGANSKA HEMIJA, Struktura i funkcija, četvrto izdanje, Data Status, Beograd, 2004

2. Michael B. Smith, Jerry March, March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, 6th Edition, John Wiley & Sons, 2007.

3. John A. Joule, Keith Mills, Heterocyclic Chemistry, Wiley-Blackwell, 5th Edition, 2010.

4. Henry B. Kagan: Organska stereohemija, Hemijski fakultet, Beograd, 2003.

5. Ernest L. Eliel, Samuel H. Wilen, Michael P. Doyle, Basic Organic Stereochemistry, Wiley-Interscience; 1st Edition, 2001.

6. Stanley E. Manahan, Fundamentals of Environmental Chemistry, 3rd Edition, CRC Press, 2008.

7. Originalni naučni radovi

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa:       

Seminarski rad: 50 (min 25) 

Završni ispit: 50 (min 30)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak