20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOA16

KOMPUTACIJSKA HEMIJA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof. dr. Semira Galijašević 

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa teorijom i primjenom komputacijskih metoda, modeliranje struktura molekula i reakcionih mehanizama

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Komputacioni modeli, teorijske osnove. Optimizacijske metode: ab initio, semi empiričke metode, molekularna mehanika. Simuliranje spektra. Vizualizacija struktura

2. Programi : Gaussian, Spartan, PyMol, AutoDoc

3. Predviđanje molekulske strukture malih molekula i njihovih reaktivnostimodeliranjem prijelaznih struktura, i međumolekulska međudjelovanja
 

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. C.C. Cramer,: Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models Wiley, NY, 2nd Ed, 2006

2. J.B.Foresman, E. Frish:Exploring chemistry with electronic structure method, Gaussian Inc. Pittsburg, PA, 2000

3. Interna skripta

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa: 20 (min 11)          

Seminarski rad: 40 (min 22) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 


Na početak