18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDFH18

Kinetički razvoj lijekova kao inhibitora enzima

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Cilj modula je da studentu objasni kinetiku i mehanizam lijekova kao inhibitora enzima. Da upozna studente o konstantama vezivanja inhibitora kao i o primjeni lijekova na određene enzime i određene vrste bolesti.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Uvod u razvoj lijekova kao inhibitora enzima

2. Racionalni odabir odgovarajućeg enzima i inhibitora

3. Selektivnost i toksičnost

4. Kinetički pristup dizajnu inhibitora enzima

5. Tok lijekova i enzima u oganizmu

6. Kinetika vezivanja inhibitora

7. Određivanje konstante brzine nastanka inhibicije

8. Primjeri inhibitora enzima za liječenje kancera

9. Trombin kao inhibitor enzima

10. Primjer razvoja HIV-1 proteaze kao inhibitora

11. Razvoj metaloproteinaza kao inhibitora

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. H.J. Smith, C. Simons,Enzymes and Their Inhibition, Drug Development,Cambridge UniversityPress,2005

2. R.A.Copeland, Evaluation of enzyme inhibitors in drug discovery, Wiley Inc.USA, 2005

3. H.Bisswanger, Enzime Kinetics, Wiley Inc.USA, 2008

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa: 30 (min 16.5)          

Seminarski rad: 30 (min 16.5) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak