20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDAH12

ANALITIKA ELEMENATA U TRAGOVIMA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Cilj je obučiti studente da samostalno mogu provesti kompletnu proceduru analize elemenata u tragovima primjenjujući sve postupke koje se moraju preduzeti da spriječi kontaminacija uzorka.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Definicije i funkcije elemenata u tragovima

 

2. Anorganska analiza tragova: tragovi i ultra tragovi, potreba za određivanjem tragova metala, uticaj matriksa i koncentracije, planiranje analize.

 

3. Radni prostor za izvođenje analize: Izvori zagađenja, kontrola radne atmosfere, laboratorije i čovjeka kao izvora zagađenja, i način čišćenja prostora.

 

4. Laboratorijski materijal: hemijske i fizičke osobine, tipovi materijala koji se koristi, odabir reagenasa.

 

5. Uzimanje i čuvanje uzoraka: specifičnosti pri uzimanju uzoraka, faktori koji utiču na stabilnost, posude za čuvanje i zaštita uzoraka tokom stajanja.

 

6. Reagensi za analizu: Stepen čistoće, izbor i čuvanje reagensa

 

7. Čišćenje tečnih organskih i anorganskih reagenasa.

 

8. Čišćenje čvrstih i plinovitih reagenasa.

 

9. Voda za analizu: Karakteristike i kontrola vode koja se koristi za analizu tragova.

 

10. Radna procedura: planiranje analize, priprema uzoraka za analizu, sijanje, sušenje, prevođenje u otopinu.

 

11. Separacija i koncentracija, baždarne otopine i odabir slijepe probe; Greške pri radu; Matriks i njegovi efekti na analit; Kontrola kvaliteta, CRM

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati:                                      90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. A.G. Howard and P.J. Statham, (1995), Inorganic trace analysis- philosophy and practice, JOHN WILEY & SONS;

 

2. C. Vandecasteele and C.B. Block, (1995), Modern Methods for Trace Element  Determination, JOHN WILEY & SONS;

 

3. Z. Mester and R. Sturgeon, (2003), Comprehensive analytical chemistry,  VOLUME XLI Sample preparation for trace element analysis; ELSEVIER;

 

4. E. Les, P. Les, R. Cornelis, H. Crews, O.F.X. Donard, P. Quevauviller, (2001), Trace Element Speciation for Environment, Food and Health, The Royal Society of Chemistry , Cambridge CB4 OWF, UK;

 

5. Z. B. Alfassi, (1994), Determination of Trace Elements; VCH;

 

6. Publicirani radovi sa tematikom analitika elemenata u tragovima;

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa:                                25 (min 13)          

Seminarski rad 1:                                     25 (min 14) 

Seminarski rad 2:                                     25 (min 14) 

Završni ispit - usmeno:                             25 (min 14)

Ukupno :                                               100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak