05 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

KONTROLA KVALITETA I ZAŠTITA OKOLIŠA II CIKLUS

I semestar

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HZOII4

Baze podataka u hemiji

2+2

4

HZOII2

Metodologija naučnog i stručnog rada

2+0

2

HZOII3

Mjeriteljstvo u hemiji

2+2

4

Izborni predmeti / student bira predmete sa ukupno 20 ECTS

                              20

HFHII1

Koloidna  hemija

4+2

6

HFHI09

Viši kurs elektrohemije

4+2

6

HFHI07

Elektrodna kinetika enzimskih reakcija

2+2

4

HFHI10

Elektrohemija redoks enzima

2+2

4

HFHI08

Fizikalna hemija nanomaterijala

3+1

4

HFHII2

Korozija  nemetalnih materijala

3+1

4

HFHI02

Moderni  sistemi  za konverziju i pohranu energije

2+2

4

HFHI06

Provodni  polimeri

2+2

4

HFHI04

Termodinamika ireverzibilnih procesa

3+1

4

HFHI03

Uvod u hemijsku teoriju grafova

3+1

4

HOAI06

Hemija organometalnih spojeva

3+1

4

HOAI07

Izabrana poglavlja iz anorganske hemije

3+1

4

HOAI08

Senzorske tehnologije

3+1

6

HOAI05

Strukturna anorganska hemija

3+1

6

HOBII3

Metode separacije i identifikacije organskih polutanata

3+2

5

HBOII3

Zbrinjavanje i recikliranje polimernog otpada

3+2

5

HAHI03

Analitičke metode u forenzičkoj hemiji

2+2

4

HAHI05

Fitoremedijacija toksičnih metala

2+4

6

HAHI06

Separacione i prekoncentracione tehnike u analizi anorganskih jona

2+4

6

HAHII2

Hemijska analiza odabranih materijala

3+3

6

HTHI05

Primjena separacijskih procesa u  industrijskoj hemiji

5+0

5

HTHI06

Odabrana poglavlja obrade voda

5+0

5

HTHI07

Tehnički sistemi za prečišćavanje otpadnih voda i plinova

3+2

5

HTHI08

Odabrana poglavlja iz hemijske tehnologije

5+0

5

HTHI09

Automatizacija i upravljanje tehnološkim procesima

3+2

5

HTHI10

Bioprocesno prečišćavanje otpadnih voda

4+0

4

HRHI03

Određivanje radionuklida u okolinskim uzorcima

4+1

5

HRHI01

Radionuklidi

4+0

4

HRHI02

Jonizirajuće zračenje i biološki efekti

4+0

4

HNMI09

Odabrana poglavlja iz  održivog razvoja u obrazovanju

3+0

3

Ukupno

30

30

II semestar

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HZOII02

Završni rad II ciklusa

           0+30

30

Ukupno

30

30

Na početak