16 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 Inovirani nastavni plan i program (školska 2013/2014)

Hemija - opšti smjer

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

  semestar

II semestar

O/I

ECTS

HOO114

Matematika I

3+4

 

O

7

HOO113

Fizika I

3+3

 

O

6

HOA116

Opšta hemija I

3+0

 

O

5

HOA115

Stehiometrija

1+3

 

O

5

HOO115

Mineralogija sa kristalografijom

2+2

 

O

4

HOA117

Uvod u laboratorijski rad

1+3

 

O

3

HAH121

Analitička hemija I

 

3+4

O

8

HOAI26

Opšta hemija II

 

3+2

O

6

HOB125

Osnove organske hemije

 

3+3

O

6

HOO123

Fizika II

 

2+2

O

4

HOO124

Matematika II

 

2+2

O

4

HOO128

Tjelesni odgoj I

 

1+2

O

2

 

Suma

28

29

 

60

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HOA231

Anorganska hemija I

3+4

 

O

7

HFH234

Fizikalna hemija I

3+4

 

O

7

HAH232

Analitička hemija II

2+5

 

O

6

HOB233

Organska hemija I

2+3

 

O

6

HMH205

Historija hemije

2+0

 

I

2

HOB205

Nomenklatura organskih spojeva

2+0

 

I

2

HOO202

Engleski jezik za hemičare

1+1

 

I

2

HOA203

Anorganske sinteze

1+1

 

I

2

 

Student bira dva izborna

 

 

 

 

HFH244

Fizikalna hemija II

 

3+5

O

8

HOA241

Anorganska hemija II

 

3+3

O

6

HAH242

Analitička hemija III

 

2+4

O

6

HOB243

Organska hemija II

 

2+4

O

6

HOB247

Uvod u biohemiju

 

2+0

O

2

HAH204

Mehanizmi jonske izmjene

 

1+1

I

2

HOO207

Informatika za hemičare

 

1+1

I

2

HOA205

Nomenklatura anorganskih jedinjenja

 

2+0

I

2

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

 

Suma

30

30

 

60

 

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HFH356

Fizikalna hemija III

4+4

 

O

8

HOB351

Biohemija I

2+3

 

O

5

HAH357

Elektroanalitičke metode 

2+2

 

O

5

HAH235

Hemija životne sredine I

2+2

 

O

4

HOB354

Organska analiza

2+3

 

O

4

HTH356

Uvod u hemijsko inžinjerstvo

2+0

 

O

2

HOA301

Slobodni radikali u hemiji

1+1

 

I

2

HOA302

Savremene teme u hemiji

2+0

 

I

2

HOA307

Infracrvena spektroskopija anorganskih jedinjenja

1+1

 

I

2

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

HOB362

Biohemija II

 

3+4

O

8

HFH362

Fizikalna hemija IV

 

2+4

O

6

HAH367

Odabrane spektrometrijske metode analize

 

2+3

O

5

HFH366

Kinetika hemijskih reakcija

 

2+1

O

3

HTH367

Hemijska tehnologija

 

2+1

O

3

HOB364

Hemija makromolekula

 

1+2

O

2

HAH366

Hemija životne sredine II

 

2+0

O

2

HOO308

Tjelesni odgoj II

 

0+1

I

1

HAO303

Hemija reaktivnih nitrogenovih jedinjenja

 

1+0

I

1

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

 

Suma

30

30

 

60

 

ČETVRTA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

VII semestar

VIII semestar

O/I

ECTS

HOB474

Stereohemija i mehanizmi organskih reakcija

3+3

 

O

7

HOB475

Hemija prirodnih produkata

2+3

 

O

5

HFH475

Korozija metala

2+2

 

O

4

HFH481

Kataliza hemijskih reakcija

2+2

 

O

4

HTH474

Uvod u  biotehnologiju

2+0

 

O

3

HOA476

Hemija kompleksnih jedinjenja

2+1

 

O

3

HOB405

Fizikalna biohemija

2+1

 

I

4

HAH407

Odabrane metode u analitičkoj hemiji

2+1

 

I

4

HOB408

Principi organske sinteze

2+1

 

I

4

HFH405

Statistička termodinamika

2+1

 

I

4

HTH409

Fluidi u industrijskoj hemiji

2+1

 

I

4

 

Student bira jedan izborni predmet

 

 

 

 

HOH501

Završni rad-opšti smjer

 

0+5

O

5

HAH474

Analitička kontrola kvaliteta

 

2+2

O

4

HTH481

Industrijska hemija

 

2+2

O

4

HRH484

Radiohemija

 

2+2

O

4

HOB473

Bioanalitička hemija

 

2+2

O

4

HOA485

Mehanizmi anorganskih reakcija

 

2+1

O

3

HTH472

Biotehnologija

 

3+0

O

3

HOA408

Senzori i biosenzori

 

2+1

I

3

HFH408

Zaštita od korozije

 

2+1

I

3

HTH407

Hemijsko procesno inžinjerstvo

 

2+1

I

3

HOB401

Biohemija ksenobiotika

 

2+1

I

3

HOA401

Bioanorganska hemija

 

2+1

I

3

HOB410

Hemija heterociklusa

 

2+1

I

3

HAH411

Hemijska i geohemijska analiza tla

 

2+1

I

3

HFH409

Odabrana poglavlja elektrohemije

 

2+1

I

3

HRH405

Radioaktivni otpad i njegovo zbrinjavanje

 

2+1

I

3

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

 

Suma

27

30

 

60

 
Na početak