12 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH362

FIZIKALNA HEMIJA IV

Studijski program

 Hemija- opšti smjer

Semestar

 VI

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 6 ECTS / 2+4 (30+60)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Dr. Fehim Korać, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

Dr. Sanjin Gutić, docent

Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Dr. Safija Herenda, docent

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta sadržani su u činjenici da se Fizikalna hemija bavi fizičkim principima na kojima počiva hemija. Ona pokušava objasniti osobine materije preko fundamentalnih koncepata kao što su atomi, elektroni, energija i sl. Baza za sve ovo su dvije osnove moderne fizikalne nauke: termodinamika i kvantna mehanika, čiji se centralni koncepti uvode u fizikalnu hemiju i tako pokazuje kako se ti koncepti koriste u hemiji. U ovom predmetu studenti će se upoznati sa zakonima elektrohemije koji počivaju na činjenici da između materije i struje postoji interakcija i definirana zavisnost.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Uvod, provođenje električne struje, neelektroliti i elektroliti.

Provodljivost elektrolitičkih rastvora. Konduktometrijske titracije.

Nastajanje jona u rastvoru. Teorije elektrolita.

Ravnotežne osobine vodenih rastvora elektrolita.

Kolraušovi zakoni.

Prenosni brojevi i metode njihovog određivanja.

Elektroliza, zakoni elektrolize, kulometri.

Primjena elektrolize u praksi.

Elektrohemijske ćelije, termodinamika rada ćelija, elektromotorna sila.

Zavisnost elektromotorne sile ćelije od uslova-koncentracije i temperature. Elektrode, elektrodni potencijal, pH-skala, potenciometrijska određivanja. Polarizacija elektroda, nadnapon, difuzioni sloj, polarografija.

Standardne ćelije, koncentracione ćelije, redoks ćelije.

Hemijski izvori struje - akumulatori, gorivi elementi.

Površine i njihove osobine, površinski napon, kapilarnost, adsorpcija.

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                  90

 Praktičan rad:                

 Seminari:

 Priprema ispita: 30

 Literatura - čitanje: 30

 Pisani radovi:

 Samostalni rad:              

Ukupno:                       150

Literatura

(obavezna)

$1§  S. Đorđević, V. Dražić, Fizička hemija, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

$1§  P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press

$1§  D. Ovcin i dr., Zbirka zadataka iz fizičke hemije, TMF, Beograd

$1§  Praktikum, interna skripta

Literatura

(preporučena)

 

 

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

Pohađanje nastave:                                                                   5 (min 3)

Računske vježbe:                                                                      5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:                                                                        10(min 5)

Testovi:                                                                                    2*20 (min 2*11)

Završni ispit (zadaci-pismeno; teorija - usmeno):                         40 (min 22)

Ukupno :                                                                                   100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak