12 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH405

STATISTIČKA TERMODINAMIKA

Studijski program

 Hemija - opšti smjer

Semestar

 VII

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 4 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Fehim Korać, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Klasična termodinamika se bavi samo obradom makroskopskih sistema i relacijama izmeñu njihovih osobina na makroskopskom nivou, ali ne može objasniti zašto posmatrani sistem ima te i takve osobine. Ovim pitanjima bavi se statistička termodinamika, koja na bazi metoda statističke i kvantne mehanike omogućuje evaluaciju osobina makro sistema na bazi osobina njegovih

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Uvod u statističku termodinamiku.
Zakoni raspodjele.
Bolcmanova raspodjela.
Boze-Ajnštajnova i Fermi-Dirakova raspodjela.
Particione funkcije.
Termodinamičke funkcije izražene preko particionih funkcija.
Molekularna interpretacija osnovnih zakona termodinamike.
Transalciona particiona funkcija.
Rotaciona particiona funkcija.
Oscilatorna particiona funkcija.
Elektronska i nuklearna particiona funkcija.
Primjena statističke termodinamike na agregatna stanja.
Statistička interpretacija konstante hemijske ravnoteže.
Statistički izvod jednačine stanja idealnog gasa i neidealnih fluida.
Elektronski gas.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  45

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • M. Cacan, Interna skripta
  • V. Simeon, Termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1980
  • Lj. Kolar-Anić, Osnove statističke termodinamike, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitetska štampa, Beograd, 2000
  • Zbirke zadataka iz fizičke hemije - statističke termodinamike

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                        5 (min 3)

Računske vježbe:                15(min 8)

Testovi:                                        2*20 (min 2*11)

Završni ispit:                                 40 (min 22)

Ukupno :                                     100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak