11 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH481

KATALIZA HEMIJSKIH REAKCIJA

Studijski program

 Hemija- opšti smjer

Semestar

 VII

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 4 ECTS / 2+2 (30+30)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Sabina Gojak-Salimović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent 
 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent
 
Ciljevi predmeta

Kataliza hemijskih reakcija ima fundamentalni značaj za razumijevanje odvijanja ogromnog broja kataliziranih procesa u svim sferama industrijske proizvodnje. Cilj predmeta je da objasni fenomen katalize hemijskih reakcija preko upoznavanja sa osnovnim pojmovima, zakonima i dostignućima u ovoj oblasti fizikalne hemije.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Osnovne zakonitosti katalize. Značaj i podjela katalitičkih procesa.
Homogena kataliza. Homogena kataliza u gasovitoj fazi.
Homogena kataliza u tečnoj fazi. Kiselinsko-bazna kataliza.
Brönstedov zakon katalize. Funkcije kiselosti. Linearnost Gibbsovih energija.
Hammettove jednačine. Kataliza u nevodenim rastvaračima.
Kataliza prenosom elektrona i grupa. Kataliza jonima i spojevima prelaznih metala.
Enzimi kao katalizatori. Kinetika reakcija kataliziranih enzimima.
Eksperimentalne tehnike. Neki mehanizmi reakcija kataliziranih enzimima.
Heterogena kataliza. Klasifikacija heterogenih katalizatora.
Adsorpcija. Adsorpcione izoterme. Uticaj površine. Kinetika i mehanizmi heterogenih reakcija. Teorije o katalitičkom djelovanju heterogenih katalizatora.
Aktivnost, selektivnost i stabilnost heterogenih katalizatora.
Nosioci katalizatora. Promotori. Aktivatori. Katalitički otrovi i trovanje katalizatora.
Metali, poluvodiči i izolatori kao katalizatori. Katalizatori u praksi.
Priprema katalizatora. Eksperimentalne metode ispitivanja u heterogenoj katalizi.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  60

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • P. Fuderer, Kataliza i katalizatori, TK Zagreb
  • T. Kovačić, B. Andričić, Kataliza, Kemijskotehnološki fakultet, Split, 2010
  • J. E. House, Principles of Chemical Kinetics, 2nd ed., Elsevier, 2007
  • A. Frost, R. G. Pearson, Kinetics and Mehanism, John Wiley & Sons
  • Chorkendorf, J. W. Neimantsverdriet, Concepts of Modern Catalysis and Kinetics, WILEY-CCH, 2003
  • Praktikum, Interna skripta

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                5 (min 3)

Računske vježbe:                                   5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:               10 (min 5)

Testovi:                                           2*20 (min 2*11)

Završni ispit:                                       40 (min 22)

Ukupno :                                         100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak