11 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH244

FIZIKALNA HEMIJA II

Studijski program

 Hemija- opšti smjer

Semestar

 IV

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 8 ECTS / 3+5 (45+75)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Fehim Korać, vanredni profesor

 

Učesnici u nastavi

 Dr. Sabina Gojak-Salimović, vanredni profesor

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent
 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa realnim termodinamičkim sistemima, fizičkim transformacijama čistih supstanci, jednostavnim smjesama, faznim i hemijskim ravnotežama, transportnim pojavama i formalnom hemijskom kinetikom.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Fizičke transformacije čistih supstanci, fazni prelazi, fazne ravnoteže.
Zavisnost stabilnosti od uslova, lokacija faznih granica.
Jednostavne smjese - termodinamički opis smjesa.
Hemijski potencijal, osobine rastvora - koligativne osobine.
Gibbsovo pravilo faza, dijagrami napona pare, pravilo poluge.
Dijagrami temperatura - sastav, destilacija smjesa, fazni dijagrami.
Kretanja u tečnostima, struktura tečnosti, difuzija.
Adsorpcija, površinski napon, viskoznost.
Hemijske ravnoteže, spontane hemijske reakcije. Uticaj pritiska i temperature na hemijsku ravnotežu.
Transportne osobine, molekularna kretanja u gasovima.
Formalna hemijska kinetika, brzina hemijske reakcije.
Zakoni i konstante brzine hemijske reakcije, red i molekularnost reakcije.
Zavisnost brzine reakcije od temperature, složene hemijske reakcije.
Kataliza i katalizatori.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  120

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • S. Đorđević, V. Dražić, Fizička hemija, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
  • P. W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press
  • M. Cacan, F. Korać: Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (odabrana poglavlja) 2005.
  • F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić: Praktikum iz fizikalne hemije I i II, (2013)

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                                               5 (min 3)

Računske vježbe:                                                                  5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:                                                     10 (min 5)

Testovi:                                                                        2*20 (min 2*11)

Završni ispit (zadaci-pismeno; teorija - usmeno):                      40 (min 22)

Ukupno :                                                                        100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak