11 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH234

FIZIKALNA HEMIJA I

Studijski program

 Hemija- opšti smjer

Semestar

 III

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 7 ECTS / 3+4 (45 + 60)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Fehim Korać, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta sadržani su u činjenici da se Fizikalna hemija bavi fizičkim principima na kojima počiva hemija. Ona pokušava objasniti osobine materije preko fundamentalnih koncepata kao što su atomi, elektroni, energija i sl. Baza za sve ovo su dvije osnove moderne fizikalne nauke: termodinamika i kvantna mehanika, čiji se centralni koncepti uvode u fizikalnu hemiju i tako pokazuje kako se ti koncepti koriste u hemiji. U ovom predmetu gradivo fizikalne hemije se predstavlja kroz hemijsku termodinamiku, kinetičku 

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Realni termodinamički sistemi, realni gas, van der Waals-ova jednačina
Virijalne jednačine stanja i ostale jednačine stanja realnih gasova.
Kinetička teorija gasova.
Zakoni termodinamike, uvod, osnovni termodinamički pojmovi.
Funkcije stanja, Nulti zakon termodinamike, temperatura.
Prvi zakon termodinamike, toplota, rad, unutrašnja energija, entalpija
Primjena termodinamike, izotermni, izohorni, izobarni i adijabatski procesi
Termohemija, Hess-ov zakon.
Reverzibilni i ireverzibilni procesi, Karnoov ciklus.
Drugi zakon termodinamike.
Entropija, produkcija i transport entropije, entropija i vjerovatnoća.
Promjene entropije u izolovanim sistemima i faznim prelazima.
Helmolcova i Gibsova energija, kriteriji spontanosti i uspostave ravnoteže.
Karakteristične funkcije, Maksvelove relacije.
Konstanta hemijske ravnoteže u statističkoj termodinamici.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  105

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

(obavezna)

  • S. Đorđević, V. Dražić, Fizička hemija, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
  • M. Cacan, F. Korać: Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (odabrana poglavlja) 2005.
  • F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić: Praktikum iz fizikalne hemije I i II, (2013)

Literatura

(preporučena)

 

  • P. W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press
  • D. Minić, A. Antić-Jovanović, Fizička hemija,Beograd, 2005

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                                               5 (min 3)

Računske vježbe:                                                                  5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:                                                     10 (min 5)

Testovi:                                                                      2*20 (min 2*11)

Završni ispit (zadaci-pismeno; teorija - usmeno):                 40 (min 22)

Ukupno :                                                                     100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak