11 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH105

OSIROMAŠENI URAN U ŽIVOTNOJ SREDINI

Studijski program

 Hemija - opšti smjer

Semestar

 I

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 4 ECTS / 3+1 (45+15)

Uslovi pohađanja

 Radiohemija

Nosilac predmeta

 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Narcisa Smječanin, MA, asistent
Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa osnovnim fizičko-hemijskim i radiohemijskim karakteristikama urana i osiromašenog urana, uključujući i biološki uticaj (biološke poslijedice zračenja) istih

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Uran u prirodi
Uran u fosfatima
Fizičke i hemijske karakteristike urana
Radiohemijske osobine urana
Jedinjena urana
Vještački izotopi urana
Fisija urana
Osiromašeni uran
Radiohemijske osobine osiromašenog urana
Aktivnost osiromašenog urana
Toksičnost urana
Biološki efekti zračenja urana
Uticaj osiromašenog urana na životnu sredinu

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:               
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

1.W. Loveland, D. J. Morrissery, G. T. Seaborg, Modern Nuclear Chemistry,Wiley & Sons, INC Publication, 2006.
2. E. Zovko, Z. Pujić, Radioaktivnost u prirodi uran i osiromašeni uran, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2003.
3. M. Jovanović, Kako da se zaštitimo od radioaktivnog zračenja, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1986.
4. Alexandra C. Miller , Depleted Uranium, Properties, Uses And Health Consequences, CRC Press, 2006.
5. M. Nuhanović, Uran u okolinskim uzorcima, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2016

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                           5 (min 2,5)

Angažman na nastavi:                                   5 (min 2,5)

Testovi:                                           2*40 (min 2*22,5)

Seminarski rad:                                 10 (min 5)

Ukupno :                                                 100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak