Za buduce-Info Board
I ciklus Info board
II ciklus Info Board
III ciklus Info Board
13 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOA31

RAZVOJ I PRIMJENA HEMIJSKIH SENZORA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof. dr. Emir Turkušić

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Kurt Kalcher

Ciljevi predmeta

Usvajanje principa razvoja novih senzora i biosenzora u odnosu na moguću primjenu

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Razvoj hemijskih senzora i biosenzora

2. Hemijski senzori- alternativna analitička hemija

3. Elementi za prepoznavanje u senzorima

4. Receptori i transduceri

5. Postupci imobilizacije

6. Elektrohemijski senzori, Imunosenzori, Optički senzori, Termički senzori, Maseni senzori, Nanosenzori i Integrirani uredaji

7. Primjena u medicini; dijagnostika i kontrola, zaštiti okoliša i u industriji

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. Emir Turkušić, Uvod u hemijske senzore i biosenzore, PMF Sarajevo, 2012.

2. Ivan Švancara, Kurt Kalcher, Alain Walcarius, Karel Vytras, Electroanalysis With Carbon Paste Electrodes, CRC, 2012.

3. Peter Gründler, Chemical Sensors, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

4. Ursula Spichiger-Keller, Chemical sensors and biosensors for medical and biological applications, Wiley-VCH, 1998.

5. Pelagia-Irene (Perena) Gouma, Nanomaterials for Chemical Sensors and Biotechnology, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. 2010.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: 2 x 5 (min 5,5)

Seminarski rad: 45 (min 24,8)  

Završni ispit: 45 (min 24,8)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak