17 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)
O KATEDRI....
 
 
Katedra za organsku hemiju i biohemiju razvila je do danas uglednu nastavnu, naučno-istraživačku i stručnu djelatnost. Od osnivanja Katedre izuzetna pažnja se poklanja eksperimentalnom radu studenata u laboratoriji, tako da eksperimentalnim vježbama rukovode svi saradnici i praktično svi nastavnici Katedre.
 
Naučni rad članova Katedre za Organsku hemiju i biohemiju odvija se uglavnom u oblastima hemije prirodnih produkata, te bioanalitičke hemije. Članovi Katedre su publicirali veliki broj naučnih i stručnih radova u časopisima međunarodnog značaja, a saopštavali su rezultate svog rada na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Objavili su i više udžbenika i priručnika, kao i monografija.
    
Članovi Katedre su u proteklom periodu bili angažovani na više fundamentalnih, tehnološko-strateških i inovacionih projekata. Među realizovanim projektima u skorije vrijeme su i slijedeći projekti:
 
1. Fitohemijsko istraživanje aktivnih konstituenata nekih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta familije Asteraceae; voditelj projekta: prof. dr. Milka Maksimović.
2. Određivanje sastava i sadržaja odabranih fenolskih spojeva HPLC-ED metodom u biljkama roda Crataegus L.; voditelj projekta: prof. dr. Amira Čopra-Janićijević
3. Određivanje antioksidativnog kapaciteta protiv peroksidnih i hidroksilnih slobodnih radikala i sadržaja prirodnih fenola u uzorcima različitih vrsta pčelinjeg meda sa prostora Bosne i Hercegovine; voditelj projekta: prof. dr. Ismet Tahirović
4. Strukturni aspekti antioksidativnog i enzim inhibicijskog djelovanja odabranih fenolskih kiselina i njihovih derivata; voditelj projekta: doc. dr. Danijela Vidic
 
Članovi Katedre su u prethodnom periodu ostvarili i veoma intenzivnu saradnju sa slijedećim ustanovama u inostranstvu:
Univerzitet u Wuerzburgu (Njemačka),
Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska),
Sveučilište u Splitu (Hrvatska),
Univerzitet u Ljubljani (Slovenija) i 
Karl-Franzens Univerzitet u Grazu (Austrija).
 
Šef Katedre za Organsku hemiju i biohemiju: prof. dr. Danijela Vidic
Kontakt telefon: +387 33 279 899
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Broj kabineta: 234/II

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak