13 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)
 

I CIKLUS STUDIJA

I Godina

VIŠE...

Organska hemija - za studente biologije

VIŠE...

Osnove organske hemije

VIŠE...

Organska hemija sa materijalima

II Godina

VIŠE...

Organska hemija I

VIŠE...

Organska hemija II

VIŠE...

Uvod u biohemiju

VIŠE...

Nomeklatura organskih spojeva

III Godina

VIŠE...

Biohemija I

VIŠE...

Biohemija II

VIŠE...

Dijagnostika organskih materijala

VIŠE...

Odabrani sekundarni metaboliti

VIŠE...

Organska analiza

VIŠE...

Hemija makromolekula - obavezni predmet

VIŠE...

Hemija makormolekula - izborni predmet

VIŠE...

Slobodni radikali u hemiji

VIŠE... Hemija reaktivnih vrsta azota

IV Godina

VIŠE

Baze podataka u hemiji

VIŠE...

Bioanalitička hemija

VIŠE...

Stereohemija i mehanizmi organskih reakcija

VIŠE...

Hemija prirodnih produkata

VIŠE...

Hemija organskih polutanata

VIŠE...

Polimerni otpad i njegovo zbrinjavanje

VIŠE...

Fizikalna biohemija

VIŠE...

Principi organske sinteze

VIŠE...

Biohemija prehrane

VIŠE...

Zagađivači hrane

VIŠE...

Hemija heterociklusa

VIŠE...

Biohemija ksenobiotika

 
 
 
 
Na početak