30 Sep, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOO11

HEMIJSKI SEMINAR

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Nastavnici trećeg ciklusa

Ciljevi predmeta

 

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Aktuelna istraživanja i dostignuća u različitim oblastima hemije 

        Opterećenja

       studenta (sati)

 Kontakt sati: 45                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                     

Literatura

1. Originalni naučni radovi

2. Aktuelna literatura po tematskim jedinicama

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa:            

Seminarski rad: 60 (min 33) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova, Teme kandiduje i odobrava Vijeće trećeg ciklusa studija

 

Na početak