16 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

Katedra za opću i anorgansku hemiju je jedna od najstarijih katedri na Univerzitetu u Sarajevu. Oformljena je 1950. godine, tada u sastavu Filozofskog fakulteta. Prvi šef Katedre, od 1950. do 1960. godine bio je profesor Dojčin Jakšić (1903-1960). U sastav Katedre je ulazila analitička hemija do 1955 .godine i Metodika nastave hemije do 2003. godine. Pored osnovne nastave, nastavnici i asistenti Katedre su dugi niz godina držali predavanja i vježbe iz Opće i anorganske hemije za Farmaceutski fakultet u Sarajevu i druge Fakultete.

Poslije profesora Jakšića, šef Katedre je bila prof. dr. sc. Mira Glavaš, a zatim prof. dr. sc. Vladimir Milićević. Od 2000. godine Katedrom rukovodi prof. dr. sc. Emira Kahrović.

Profesori sa Katedre su do sada ostvarili uspješnu saradnju sa uglednim naučnim institucijama i naučnicima iz zemlje i svijeta.

Katedra je sada dosta dobro opremljena instrumentima za spektroskopska i elektrohemijska istraživanja. Instrumenti se intenzivno koriste za izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Katedra je otvorena za sve uslužne djelatnosti iz oblasti hemije kojma se bave njeni članovi. Iz popisa radova članova Katedre može se vidjeti da je većina radova publikovana u svjetskim referentnim časopisima.

Dr. sc. Vladimir Milićević, profesor emeritus (1933 – 2006)

Dr. sc. Mira Glavaš, profesor (1932 - 2011)

 

Šef katedre za Opštu i anorgansku hemiju: prof. dr. Emira Kahrović

Kontakt telefon: 033/279-910

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Broj kabineta: 339/III

 

 

Study Chemistry

Promo Flyer

 

logo

 

                of Canton Sarajevo

 
 
 
Na početak