03 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDFH26

RADIONUKLIDI U METABOLIČKIM PROCESIMA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Doc.dr. Safija Herenda

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Cilj modula je da objasni studentima farmakokinetiku radionuklida, kao i aplikaciju radionuklida u liječenju mnogih bolesti.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Proizvodnja radionuklida
2. Farmakokinetika i modeliranje
3. Sinteza i aplikacija radiofarmaka za PET metodu
4. Sinteza radiofarmaka označena sa I131  
5. Aplikacija tehnicijuma za scintigrafiju
6. Sinteza obilježavanja lijekova i enzima
7. Primjena PET-a u obilježavanju receptora mozga i enzima 

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. M. J. Welch, C. S. Redvanly, Handbook of Radiopharmaceuticals, Radiochemistry and Applications, Wiley Inc.USA, 2003

2. S.Vallabhajosula, Molecular Imaging, Radiopharmaceuticals for PET and SPECT, Springer, 2009

3. T. Stigbrand, J. Carlsson, G. P. Adams,Targeted Radionuclide Tumor Teraphy, Springer, 2008 

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: 30 (min 16,5)

Seminarski rad: 30 (min 16,5)  

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak