09 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDAH26

Pojavni oblici teških metala u okolišu

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

 Sticanje saznanja o pojavnim oblicima teških metala u okolišu i njihovom transportu kroz sfere okoliša, zrak, vodu i tlo.Razviti sposobnost za samostalno provođenje uzorkovanja i analiza uzoraka iz okoliša na sadržaj pojedinih specija teških metala i procjena njihovog štetnog djelovanja na živi svijet i zdravlje ljudi.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Osnovni pojmovi i definicije (okoliš, sfere okoliša, lanci ishrane, teški metali)

2. Prostorno-vremenski karakter djelovanja teških metala u okolišu i posljedice na sfere okoliša i zdravlje čovjeka

3. Diferencijacija elemenata na planeti Zemlji (primarna, sekundarna i tercijerna

4. Metali u magmi i magmatskim stijenama, metamorfnim i sedimentnim stijenama

5. pH-Eh dijagrami raspodjele specija

6. Fizička i hemijska degradacija stijena kao izvori zagađivanja okoliša teškim metalima

7. Procesi u tlu, vodi i zraku i njihov uticaj na pojavne oblike teških metala

8. Pojavni oblici i transport As i Se u okolišu

9. Pojavni oblici i transport Cd, Pb, Cr, Hg, Zn, Ni i U u okolišu

10. Analitički pristupi određivanju specija teških metala u okolišu

11. Mjerne tehnike određivanja specija teških metala u okolišu 

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati:                                        90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. D. Tuhtar, (1990), Zagađenje zraka i vode, Svjetlost, Sarajevo;

2. D.E. Veselinović i saradnici, (1993), Fizičko-hemijski osnovi životne sredine- stanja i procesi u životnoj sredini, (knjiga I ), Univerzitet u Beogradu, Beograd;

3. D.A. Marković i saradnici, (1996), Fizičko-hemijski osnovi životne sredine-izvori zagađivanja, posledice i zaštita, (knjiga II), Univerzitet u Beogradu, Beograd;

4. V. Glavaš, (2001), Uvod u globalnu ekologiju, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb;

5. M. Manojlović i M. Pantović, (1991), Hemija zemljišta i vode, Naučna knjiga, Beograd;

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi (I + II):                                      2 x 30 (uslov 33)

Seminarski radovi:                               20 (min 11)  

Završni ispit:                                        20 (min 11)

Ukupno:                                            100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak