04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOB28

ODABRANA POGLAVLJA ORGANSKE ANALIZE

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Doc. dr. Danijela Vidic

Ciljevi predmeta

Student će se upoznati sa obadranim poglavljima organske analize koja uključuje, pripremanje ispitivanog uzoraka za analizu, kao i separaciju, identifikaciju i kvantifikaciju ispitivanog organskog spoja.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Sistematska identifikacija organskih komponenata

2. Pripremanje uzoraka za analizu

3. Separacione metode

4. Spektroskopske metode za identifikaciju i kvantifikaciju organskih spojeva

5. Vezane tehnike za separaciju i analizu organskih spojeva

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. Ralph L. Shriner, Christine K. F. Hermann Terence C. Morrill, David Y. Curtin, Reynold C. Fuson, The Systematic Identification of Organic Compounds, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.

2. Leslie D. Field, Sev Sternhell, John R. Kalman, Organic Structures from  Spectra, 4th Edition, John Wiley & Sons, 2008.

3. Francis Rouessac, Annick Rouessac, Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2007.

4. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David Kiemle, Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th Edition, John Wiley & Sons, 2005.

5. Manfred Hesse, Herbert Meier, Bernd Zeeh, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, Thieme Medical Pub, 2nd edition, 2007.

6. Originalni naučni radovi

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: - 

Seminarski radovi: 50 (min 25)  

Završni ispit: 50 (min 30)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
 
Na početak