04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDFH17

Elektrohemijski sistemi za pohranu energije

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi


 

Ciljevi predmeta

Cilj modula je upoznavanje sa modernim elektrohemijskim sistemima za pohranu energije, materijalima koji se koriste u njima, kao i fundamentalnim fizičko-hemijskim procesima koji se odigravaju u datim sistemima.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Moderni sistemi za pohranu energije, podjele, opšte osobine, konstrukcije i principi rada

2. Superkondenzatori. Nanostruktuisani grafitni materijali. Provodni polimeri. Metalni oksidi. Kompozitni materijali. Pseudokondenzatori

3. Litijumske i litijum-jonske baterije. Interkalatni katodni materijali, sinteza, karakterizacija, strukture, performanse.

4. Litijum-jonske baterije. Anodni materijali.

5. Fizičkohemijske osobine vodenih elektrolita.

6. Fizičkohemijske osobine nevodenih i čvrstih elektrolita

7. Litijum-vazdušne baterije. Novi pravci razvoja elektrohemijskih sitema za pohranu energije

8. Elektrohemijske, spektroskopske, rendgenske i mikroskopske metode ispitivanja

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. D. Linden, T. B. Reddy, Handbook of Batteries, 3rd . edition, McGraw-Hill 2002

2. J. Garche, Encyclopedia of Electrochemical Power Sources, Elsevier 2009

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Seminarski rad: 40 (min 22)    

Laboratorijske vježbe (kolokviji): 20 (min 11)

Završni ispit (usmeno): 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak