03 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDAH24

ODABRANA POGLAVLJA  IZ ANALITIČKE HEMIJE

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof. dr. Aida Šapčanin

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Mustafa Memić  

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa savremenim  instrumentalnim metodama u hemijskoj analizi, kao što su ICP (indukovano spregnuta plazma) i IC ( ionska hromatografija), sa posebnim osvrtom na mogućnost kombiniranja ovih metoda sa drugim spektralnim i separacionim metodama i komparativnim prednostima u analitičkoj primjeni.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Tehnike pripreme uzoraka za analizu metala: suho spaljivanje, ultrazvučna, mikrovalna i UV digestija,  ekstrakcija čvrstom fazom, prekoncentracija i specijacija.

2. Osnovni principi nastajanja analitičkog signala. Faktori koji utječu na analitički signal. Grupiranje tehnika prema značajnim faktorima na kojima se temelji nastajanje signala.

3. Principi metoda: indukovano spregnuta plazma (ICP) i ionska hromatografija (IC) u analizi anorganskih uzoraka. Instrumentacija: priprema i uvođenje uzorka, sistem za ekscitaciju i separaciju, interferencije, fokusiranje, osjetljivost, detekcija.  Komparativne prednosti u odnosu na srodne tehnike.

4. Kuplovane tehnike  ICP-MS,  HPLC-AAS, HPLC-ICP-MS zajedno sa konvencionalnim metodama elementalne anlize se razmatraju kroz primjenu na realnim uzorcima iz okoliša i industrije.

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

 1. R. Kellner, J. M. Mermet, M. Otto and H. M. Widmer. Analytical Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 1998.

 2. FW Fifild, D. Kealey. Principles and Practice of Analytical Chemistry 5th edition, Blackwell Science, Maiden, USA, 2000. 

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Pismeni test: 25 (min 13)    

Seminarski rad 1: 25 (min 14)  

Seminarski rad 2: 25 (min 14)

Završni ispit (usmeno): 25 (min 14)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 

Na početak