04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

 

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOA25

SINTEZA I IDENTIFIKACIJA ANORGANSKIH SPOJEVA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Emira Kahrović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa naprednim principima anorganskih sinteza i instrumentalnim metodama karakterizacije 

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Primjena modernih tehnika u pripravi anorganskih spojeva (s posebnim naglaskom na sintezu kompleksnih spojeva i polioksometalata)-reakcije u čvrstom stanju, u otopini (vodeni i nevodeni  medij) -hidrotermalna sinteza-elektrolitička oksidacija

2. Metode izolacije anorganskih spojeva

3. Metode karakterizacije-instrumentalne  metode: IR, Raman, UV, NMR, EPR, magnetokemijska mjerenja, difrakcija, određivanje konstanti stabilnosti.

4. Primjena anorganskih spojeva: kompleksni spojevi kao biološki i industrijski katalizatori; klasteri i polioksometalati u reakcijama katalize.

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. Originalni znanstveni radovi

2. S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1998.

3. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito, 1999.

4. G. Wilkinson, R. D. Gillard, J. A. McCleverty, Comprehensive Coordination Chemistry, Pergamon: New York 1987.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa:   2 x 15 (min 16.5)    

Seminarski rad: 30 (min 16.5) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak