03 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDFH15

KINETIKA ELEKTRODNIH REAKCIJA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Sabina Gojak - Salimović

Ciljevi predmeta

Kroz ovaj predmet studenti  stiču nova znanja i osposobljavaju se za naučno-istraživački rad u oblasti ispitivanja brzina elektrohemijskih reakcija i njihove primjene na rješavanje raznih fizičko-hemijskih problema i u analitičke svrhe.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Prijenos mase u elektrohemijskoj ćeliji, difuzija i migracija.

2. Batler-Folmerova jednačina.

3. I-E kriva reverzibilne elektrohemijske reakcije kojoj prethodi brza i spora hemijska reakcija u rastvoru.

4. Metode određivanja reda elektrohemijske reakcije.

5. Primjeri  složenih elektrodnih reakcija.

6. Elektrokataliza - uloga prirode i kristalografske orijentacije elektrodnog materijala.

7. Elektrohemijski aspekt korozije.

8. Kinetika formiranja nove faze.

9. Adsorpcione izoterme intermedijarnih vrsta elektrohemijske reakcije.

10. Kinetika procesa fotoelektrohemijske konverzije energije.

11. Modeli dvojnog električnog sloja, specifična adsorpcija.

12. Mjerenje  kapaciteta i gustine naelektrisanja dvojnog električnog sloja.

13. Uticaj  raspodjele potencijala kroz dvojni električni sloj na kinetiku elektrohemijske reakcije.

14. Savremene metode elektrodne kinetike.

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. S. Mentus, Elektrohemija, 3. izdanje, Univerzitet u Beogradu, 2008.

2. C. H. Hamman, A. Hamnett, W. Vielstich, Electrochemistry, 2nd edition, Wiley, 2007.

3. R. Holze, Electrochemical Thermodynamics and Kinetics, Springer, 2007.

4. A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods - Fundamentals and Applications, John Wiley and Sons, 1980.

5. A. J. Bard et al. (eds.), Encyclopedia of Electrochemistry: Volume 2 - Interfacial Kinetics and Mass Transport, Volume 4 - Corrosion and Oxide Films, Wiley, 2007.

6. M. E. Orazem, B. Tribollet, Electrochemical Impedance Spectroscopy, John Wiley and Sons, 2008. 

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa: 30 (min 16.5)          

Seminarski rad: 30 (min 16.5) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak