04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOA33

BIOANORGANSKA KEMIJA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Emira Kahrović

Ciljevi predmeta

 Usvajanje principa bioanorganske kemije, značaj metala u biloškim sistemima.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Značaj i osnovni principi bioanorganske kemije.

2. Biomineralizacija.

3. Unos, prijenos i skladištenje željeza u organizmima.

4. Unos, transport i skladištenje kisika u organizmima.

5. Kataliza hemoproteinima, citokromi, peroksidaze.

6. Kobalt, nikal i bakar u biološkim sustavima.

7. Uloga cinka u organizmu.

8. Biološka uloga “ranih” prijelaznih metala.

9. Zemnoalkalijski metalni ioni; kataliza i regulacija. 

10. Alkalijski i zemnoalkalijski kationi kao elektroliti.

11. Uloga nekih nemetala.

12. Toksični metali.

13. Anorganski radionuklidi u dijagnostici i terapiji.

14. Kemoterapija spojevima neesencijalnih elemenata.

 

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. D. E. Fentonm, Biocoordination Chemistry,Oxford University Press, Oxford, UK, 2002.

2. R. M. Roat-Malone:Bioinorganic Chemistry, A Short Course, J.Wiley & Sons, New Jersey, SAD, 2002.

3. Biological Inorganic Chemistry, I. Bertini, H. B. Gray, E. I. Stiefel, and J. S. Valentine, Univ. Science Books, Sausalito, California, SAD, 2007.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa: 2 x 15 (min 16.5)          

Seminarski rad: 30 (min 16.5) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak