04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOA27

RAZVOJ I PRIMJENA METALNIH KOMPLEKSA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof. dr. Emira Kahrović

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Razvijanje sposobnosti dizajniranja novih kompleksnih jedinjenja u funkciji primjene u različitim oblastima.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Razvoj metalnih kompleksa kao potencijalnih lijekova: odnos sinteza-struktura-osobine.

2. Metalni tumor inhibirajući kompleksi. Platinski i neplatinski kompleksi.

3. Mehanizam djelovanja tumor inhibirajućih kompleksa.

4. Rutenij kompleksi.

5. Razvoj i dizajn novih jedinjenja.

6. Interakcije metalnih jona i metalnih kompleksa sa biomolekulama. Metode istraživanja i interakcija.

7. Metalni kompleksi u katalizi.

8. Metalni kompleksi kao medijatori.

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. Originalni naučni radovi

2. Metal Complexes in Cancer Chemotherapy, edited by B. Keppler, VCH, 1993

3. C. Jones, J. Thornback, Medicinal Applications in Coordination Chemistry, RSC, 2007

4. Metal Complexes: DNA interactions, edited by Nick Hadjiliadis, Einar Sletten, Wiley, 2009

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: 2 x 15 (min 16,5)

Seminarski rad: 30 (min 16,5)  

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOA31

RAZVOJ I PRIMJENA HEMIJSKIH SENZORA

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof. dr. Emir Turkušić

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Kurt Kalcher

Ciljevi predmeta

Usvajanje principa razvoja novih senzora i biosenzora u odnosu na moguću primjenu

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Razvoj hemijskih senzora i biosenzora

2. Hemijski senzori- alternativna analitička hemija

3. Elementi za prepoznavanje u senzorima

4. Receptori i transduceri

5. Postupci imobilizacije

6. Elektrohemijski senzori, Imunosenzori, Optički senzori, Termički senzori, Maseni senzori, Nanosenzori i Integrirani uredaji

7. Primjena u medicini; dijagnostika i kontrola, zaštiti okoliša i u industriji

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. Emir Turkušić, Uvod u hemijske senzore i biosenzore, PMF Sarajevo, 2012.

2. Ivan Švancara, Kurt Kalcher, Alain Walcarius, Karel Vytras, Electroanalysis With Carbon Paste Electrodes, CRC, 2012.

3. Peter Gründler, Chemical Sensors, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

4. Ursula Spichiger-Keller, Chemical sensors and biosensors for medical and biological applications, Wiley-VCH, 1998.

5. Pelagia-Irene (Perena) Gouma, Nanomaterials for Chemical Sensors and Biotechnology, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. 2010.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: 2 x 5 (min 5,5)

Seminarski rad: 45 (min 24,8)  

Završni ispit: 45 (min 24,8)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak