30 Nov, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HOA111

OPŠTA HEMIJA I

Studijski program

 Hemija- opšti smjer, nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 5 ECTS / 3+0 (45 + 0)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Emir Turkušić, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Irnesa Osmanković, MA, asistent

Ciljevi predmeta

 Upoznavanje studenata sa osnovnim gradivom iz hemije i usvajanje osnovnih  kemijskih zakonitosti u cilju uspješnijeg praćenja kasnijih modula.

SADRŽAJ PREDEMETA

Nastavne jedinice

 Prirodne nauke i hemija. Međunarodni sistem jedinica.
 Vrste supstanci, svojstva, rastavljanje na čiste supstance.
 Relativna atomska masa. Relativna molekulska masa. Mol i frakcije
 Hemijske formule, nomenklatura i hemijske reakcije.
 Struktura atoma, subatomske čestice.
 Elektronska struktura atoma. Fotoelek. efekat, fotoni, Rtg
 Kvantna mehanika i struktura atoma. Kvantni nivoi i Paulijev princip.
 Atomske orbitale i elektronska konfiguracija. TEST I.
 Struktura atoma i periodni sistem elemenata.
 Gasovi i gasni zakoni. Kinetička teorija gasova.
 Fazne transformacije. Tečnosti :viskozitet, kapilarnost, povrsinski napon. pritisak  pare, tačka klj.,isparavanje
 Čvrsto stanje : tačka topljenja, fazni dijagrami, struktura kristala, vezivanje
 Rastvori: rastvorljivost, molske frakcije, Raulov zakon
 Koligativne osobine rastvora, koloidi, difuzija i osmoza.
 Osnovi termodinamike. TEST II

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:

 Praktičan rad:                

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                      

Literatura

 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović, Opća i anorganska hemija I dio, Školska knjiga Zagreb, 1995.
 Raymond Chang, Chemistry, 6th edition, WCB/McGraw-Hill, 1998.
 Emira Kahrović, Anorganska hemija, Bemust, 2005, Sarajevo
 Milan Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga Zagreb, 2001.

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 Pohađanje nastave:            *

 Testovi tokom kursa:           2 x 25 (min 2 x 13,75)

 Završni ispit:                     50 (min 27,5)

 Ukupno :                               100 (min 55)

Napomena 

 * Redovno pohađanje nastave je uslov za potpis. Dozvoljena su maksimalno 3 izostanka sa predavanja.
Na početak