08 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI II CIKLUSA STUDIJA 

I semestar

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HZOII4

Baze podataka u hemiji

2+2

4

HZOII2

Metodologija naučnog i stručnog rada                 

2+0

2

HZOII3

Mjeriteljstvo u hemiji

2+2

4

Izborni predmeti / student bira predmete sa ukupno 20 ECTS

                              20

HFHII1

Koloidna  hemija

4+2

6

HFHII2

Korozija  nemetalnih materijala

3+1

4

HFHI03

Uvod u hemijsku teoriju grafova

3+1

4

HFHI04

Termodinamika ireverzibilnih procesa

3+1

4

HFH405

Statistička termodinamika

2+1

4

HFHI02

Moderni  sistemi  za konverziju i pohranu energije

2+2

4

HFHI06

Provodni polimeri

2+2

4

HFHI07

Elektrodna kinetika enzimskih reakcija

2+2

4

HFHI08

Fizikalna hemija nanomaterijala

3+1

         4

HFHI09

Viši kurs elektrohemije

4+2

6

HOAI05

Strukturna anorganska hemija                      

3+1

6

HOAI06

Hemija organometalnih spojeva

3+1

4

HOAI07

Izabrana poglavlja iz anorganske hemije

3+1

4

HOAI08

Senzorske tehnologije

3+1

6

HOBII1

Separacione metode u organskoj hemiji 

4+2

6

HOBII2

Moderne instrumentalne metode u organskoj hemiji

4+2

6

HOBI03

Primjenjena organska hemija

2+2

4

HOBI04

Analitika organskih polutanata

2+2

4

HOBI05

Hemija prirodnih produkata - odabrana poglavnja

2+2

4

HOBI06

Sinteze bioaktivnih spojeva-odabrana poglavlja

2+2

4

HBOII1

Biohemija prehrane-odabrana poglavlja

3+3

6

HBOII2

Biohemija sa kliničkim korelacijama

3+3

6

HBOI01

Imunohemija

2+2

4

HBOI04

Neurohemija

2+2

4

HBOI05

Bioinformatika

2+2

4

HAHII1

Analitika voda

2+4

6

HAHII2

Hemijska anliza odabranih materijala

3+3

6

HAHI03

Analitičke metode u forenzičkoj hemiji

2+2

4

HAHI04

Senzori i analiza

2+2

4

HRHI01

Radionuklidi

4+0

4

HRHI02

Jonizirajuće zračenje i biološki efekti

4+0

4

HRHI03

Radioaktivni materijali - metode mjerenja i zaštite

2+1

4

HFHI05

Osiromašeni uran u životnoj sredini

3+1

4

HTHI01

Odabrani principi i procesi u  industrijskoj hemiji

2+2

4

HTHI02

Priprema industrijske vode

2+2

4

HTHI03

Priprema vode za piće

2+2

4

HTHI04

Projektovanje tehnoloških procesa prečišćavanja otpadnih voda

2+2

4

Ukupno

30

30

II semestar

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HZOII02

Završni rad II ciklusa

           0+30

30

Ukupno

30

30

 

Na početak