09 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

NASTAVNIČKI SMJER II CIKLUS

I semestar

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HZOII4

Baze podataka u hemiji

2+2

4

HZOII2

Metodologija naučnog i stručnog rada

2+0

2

HZNI12

Didaktički principi nastave hemije

2+1

3

Izborni predmeti / student bira predmete sa ukupno      21 ECTS

                                   21

HNMI11

Metodika poučavanja i učenja hemije

2+4

6

HOBI13

Izabrana poglavlja iz hemije

4+2

6

HNMI12

Viši kurs iz demonstracionog praktikuma

2+2

4

HNMI01

Učenje otkrivanjem u hemiji

2+2

4

HNMI02

Aktivno učenje u hemiji

2+2

4

HNMI03

Nastava hemije i intelektualni razvoj učenika

2+0

2

HNMI04

Historijski razvoj hemije kroz vijekove

2+0

2

HAHII2

Hemijska analiza odabranih materijala

3+3

6

HAHI03

Analiticke metode u forenzickoj hemiji

2+2

4

HOAI05

Strukturna anorganska hemija                      

3+1

6

HOAI06

Hemija organometalnih spojeva

3+1

4

HOAI07

Izabrana poglavlja iz anorganske hemije

3+1

4

HOAI08

Senzorske tehnologije

3+1

6

HOBII3

Metode separacije i identifikacije organskih polutanata

3+2

5

HOBI05

Hemija prirodnih produkata –odabrana poglavlja

2+2

4

HOBI04

Analitika organskih polutanata

2+2

4

HBOII2

Biohemija sa kliničkim korelacijama

3+3

6

HBOI04

Neurohemija

2+2

4

HFHI09

Viši kurs elektrohemije

4+2

6

HRHI03

Radioaktivni materijali-metode mjerenja i zaštita

2+1

4

HTHI06

Odabrana poglavlja obrade voda

5+0

5

Ukupno

30

30

II semestar

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HZOII02

Završni rad II ciklusa

           0+30

30

Ukupno

30

30

Na početak