29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HNMI02

AKTIVNO UČENJE U HEMIJI

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 4 ECTS / 2+2 (30+30)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 Ines Nuić, MA, viši asistent

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za primjenu aktivnog učenja u nastavi hemije, koje treba da bude rezultat navođenja, tj. kreativnog poučavanja

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Strategija aktivnog učenja
Razvijanje interesa
Maksimalno poboljšanje razumijevanja
Uključivanje polaznika
Pojačavanje gradiva
Bloomova taksonomija kognitivnog područja

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:               60

 Praktičan rad:             

 Seminari:                    30
 Priprema ispita:            10
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        100

Literatura

 
Kyriacou, C.(1995) Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb.
Marcy, P.D. (2005) Psychology of Learning for Instruction, Pearson, Boston
Bloom, B. (1956) Taxonomy of Educational Objectives: The Cognitive Domain, Longman, New YorK
Slatina M. (1998) Nastavni metod, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             30 (min 17)

Seminarski rad:                 20 (min 11)

Završni ispit:                   30 (min 17)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak