29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HZNI12

DIDAKTIČKI PRINCIPI NASTAVE HEMIJE

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 Ines Nuić, MA, viši asistent

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu didaktičkih principa u nastavi hemije

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Didaktika kao samostalna naučna disciplina
Primjena didaktičkih principa u nastavi hemije
Opisna nastava
Analitička nastava
Sintetička nastava
Nastavnikovo temeljno izlaganje
Načelo aktivnosti u nastavi
Didaktički koncepti koncentracije nastave

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:               45

 Praktičan rad:              15

 Seminari:                    15
 Priprema ispita:            15
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        90

Literatura

 
- Jelavić, F. (1998) Didaktika, Jastrebarsko: Naklada Slap
- Stevanović, M. (1998) Didaktika, Tuzla: R&S
- Poljak, V. (1980) Didaktika, Zagreb: Školska knjiga  
- Šimleša, P. (1980) Izabrana djela, knjiga druga, Osijek: Pedagoški fakultet
 

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             30 (min 17)

Seminarski rad:                 25 (min 14)

Završni ispit:                    25 (min 14)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak