29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HNMI04

HISTORIJSKI RAZVOJ HEMIJE KROZ VIJEKOVE

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 izborni

ECTS/Sati

 2 ECTS / 2+0 (30+0)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa historijskim razvojem hemije, sa posebnim naglaskom na razvoj hemije u Indiji, Kini, Arabiji i Evropi

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Razdoblja historije hemije
Indijska alhemija
Kineska alhemija
Arapska alhemija
Evropska alhemija
Alhemija u službi tehnologije, medicine i farmacije

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:               30

 Praktičan rad:              

 Seminari:                    10
 Priprema ispita:            10
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        50

Literatura

 
-          Gutman I., Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2010) Izabrana poglavlja iz istorije hemije, Kragujevac: Prirodno-matematički fakultet
-          Ben-Menahem A. (2009) Historical Encyclopedia of Natural and Mathetatical Sciences, Vol. 1, Berlin: Springer-Verlag
-          Grdenić, D. (2001), Povijest kemije, Zagreb: Novi Liber & Školska knjiga
-          Partington, J.R. (1960), A Short History of Chemistry, London: MacMillan & Co
-          Meyer, F., Olmer, L.Ž. (1955), Razvoj hemije, Sarajevo: Narodna prosvjeta
 

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             30 (min 17)

Seminarski rad:                 25 (min 14)

Završni ispit:                    25(min 14)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak