29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HZOI11

METODOLOGIJA NAUČNOG I STRUČNOG RADA

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

  2 ECTS / 2+0 (30+0)

Uslovi pohađanja

 Završen I ciklus studija hemije

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 Ines Nuić, MA, viši asistent

Ciljevi predmeta

Upoznavanje i ovladavanje osnovama naučnog istraživanja i metodologijom pedagoškog istraživanja.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Osnovne osobine naučno-istraživačkog i stručnog rada
Sistem nauke i sistem visokog obrazovanja
Temeljni pojmovi i definicije u nauci
Strategije i vrste naučnog istraživanja
Vrste i obilježja naučnih radova
Naučna dokumentacija i informacije
Organizacija naučnog istraživanja
Osnove metodologije pedagoških istraživanja
Metode pedagoških istraživanja
Tehnike i instrumenti za prikupljanje podataka
Primarni i sekundarni izvori
Pisanje naučnog i stručnog rada

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                45

 Praktičan rad:               15

 Seminari:                     15
 Priprema ispita:             15
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:              
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                          90

Literatura 

Filipović, M (2004) Metodologija znanosti i  znanstvenog rada, Sarajevo, Svjetlost
Cohen, L. Et al. (2007) Metode istraživanja u obrazovanju, Jastrebarsko: Naklada Slap
Mužić, V. (2004) Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja, Zagreb: Educa
Gay, L.R. (2002) Educational Research, Competencies for Analysis and Applications, New York: McMillan Publishing Company
Šamić, M. (1984) Kako nastaje naučno djelo, Sarajevo: Svjetlost
Silobrčić, V. (1983) Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Zagreb: Juvena
Mužić, V. (1982) Metodologija pedagoškog istraživanja, Sarajevo: Svjetlost
Gay, L.R. (2002) Educational Research, Competencies for Analysis and Applications, New York: McMillan Publishing Company

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             30 (min 17)

Seminarski rad:                 20 (min 11)

Završni test:                    30 (min 17)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak