29 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HNMI05

VIŠI KURS IZ DEMONSTRACIONOG PRAKTIKUMA

Studijski program

 Hemija - nastavnički smjer

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 4 ECTS / 2+2 (30+30)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, redovni profesor

Učesnici u nastavi

 Ines Nuić, MA, viši asistent

Ciljevi predmeta

Isticanje značaja eksperimentalnog rada pri proučavanju hemije za razvijanje spoznajnih procesa, kreativnosti i inovativnosti. Upoznavanje sa specijalnom opremom science student kit i s upotrebom hemikalija u mikrokoličinama.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Eksperimenti u nastavi hemije
Demonstracioni ogledi i važnost u nastavi hemije
Razvijanje eksperimentalnih tehnika i vještina
Upoznavanje sa Microscience i njegovim didaktičkim programom
Upoznavanje sa Microchemistry
Priprema rastvora za „hemiju u kapljicama“
Izbor eksperimenata za individualni prikaz

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                90

 Praktičan rad:              40  

 Seminari:                    10
 Priprema ispita:            10
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:             
 Ukupno:                        150

Literatura

           Caret, R.L., Denniston K.J., Topping J.J. (1997) Principles and Applications of Inorganic, Organic & Biological Chemistry, WCB/McGraw-Hill, Boston.
     Beran J.A. (1996), Chemistry in the Laboratory, A Study of Chemical and Physical Changes, John Wiley and Sons Inc., Canada
     Lister, T. (1996) Classic Chemical Demonstrations, Springer-Verlag New York Inc
     Beran J.A. (1994) Laboratory Manual for Principles of General Chemistry, John Wiley and Sons Inc., Canada

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:           10 (min 5)

Angažman na nastavi:        10 (min 5)

Test tokom kursa:             20 (min 11)

Seminarski rad:                 20 (min 11)

Laboratorijski izvještaj       15 (min 9)

Završni test (test II):        25(min 14)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 

 

 

Na početak