08 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Studijski program I ciklusa Smjer Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

 

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

I semestar

II semestar

O/I

ECTS

HOO114

Matematika I

3+4

 

O

7

HOO113

Fizika I

3+3

 

O

6

HOA116

Opšta hemija I

3+0

 

O

5

HOA115

Stehiometrija

1+3

 

O

5

HKO111

Osnovi ekologije

2+1

 

O

4

HOA117

Uvod u laboratorijski rad

1+3

 

O

3

HAH121

Analitička hemija I

 

3+4

O

8

HOA126

Opšta hemija II

 

3+2

O

6

HOB125

Osnove organske hemije

 

3+3

O

6

HOO123

Fizika II

 

2+2

O

4

HOO124

Matematika II

 

2+2

O

4

HOO128

Tjelesni odgoj I

 

1+2

O

2

 

Suma

28

29

 

60

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HFH239

Odabrana poglavlja fizikalne hemije I

3+5

 

O

9

HOA231

Anorganska hemija I

3+4

 

O

7

HAH232

Analitička hemija II

2+5

 

O

6

HOB233

Organska hemija I

2+3

 

O

6

HMH205

Historija hemije

2+0

 

I

2

HOB205

Nomenklatura organskih spojeva

2+0

 

I

2

HOO202

Engleski jezik za hemičare

1+1

 

I

2

HKO201

Biomonitoring okoliša

1+1

 

          I           

2

 

*Student bira jedan  izborni predmet

 

 

 

 

HFH249

Odabrana poglavlja fizikalne hemije II

 

3+5

O

8

HOA241

Anorganska hemija II

 

3+3

O

6

HAH242

Analitička hemija III

 

2+4

O

6

HOB243

Organska hemija II

 

2+4

O

6

HOB247

Uvod u biohemiju

 

2+0

O

2

HAH204

Mehanizmi jonske izmjene

 

1+1

I

2

HOO207

Informatika za hemičare

 

1+1

I

2

HOA205

Nomenklatura anorganskih jedinjenja

 

2+0

I

2

 

*Student bira jedan izborni predmet

 

 

 

 

 

Suma

29

30

 

60

                                                                                                                                                  

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HOB351

Biohemija I

2+3

 

O

5

HOB354

Organska analiza

2+3

 

O

4

HAH357

Elektroanalitičke metode

2+2

 

O

5

HTH351

Principi i procesi u industrijskoj hemiji

3+2

 

O

5

HAH235

Hemija životne sredine I

2+2

 

O

4

HKO351

Osnove klimatologije sa meteorologijom

2+1

 

O

2

HOA307

Infracrvena spektroskopija anorganskih jedinjenja

1+1

 

I

2

HOB301

Odabrani sekundarni metaboliti

2+0

 

I

2

HAH301

Hemijske katastrofe u okolišu

2+0

 

I

2

HTH301

Odlagališta otpada

1+1

 

I

2

 

 *Student bira dva izborna predmeta

 

 

 

 

HOB362

Biohemija II

 

3+4

O

8

HAH367

Odabrane spektrometrijske metode analize

 

2+3

O

5

HAH361

Hemija i kvalitet zraka

 

2+2

O

5

HTH367

Hemijska tehnologija

 

2+1

O

3

HFH366

Kinetika hemijskih reakcija

 

2+1

O

3

HFH361

Dinamika neravnotežnih procesa u atmosferi

 

2+0

O

3

HOA366

Senzori za kontrolu polutanata

 

2+0

O

2

HKO301

Meteorološki aspekti zagađenja atmosfere

 

1+1

I

2

HNM302

Obrazovanje iz hemije za održivi razvoj

 

2+0

I

2

 

*Student bira jedan izborni predmet

 

 

 

 

 

Suma

30

28

 

60

 

ČETVRTA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

VII semestar

VIII semestar

O/I

ECTS

HAH476

Hemija i kvalitet tla

2+3

 

O

6

HAH477

Hemija i kvalitet voda

2+3

 

O

6

HAH478

Sistemi analitičke kontrole kvaliteta

2+2

 

O

5

HFH476

Okoliš i korozija

2+0

 

O

3

HTH471

Tehnološki račun u zaštiti okoliša

1+2

 

O

3

HOA471

Kompleksna jedinjenja u okolišu

2+0

 

O

2

HOA472

Slobodni radikali u okolišu

2+0

 

O

2

HTH402

Projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

2+1

 

I

3

HTH406

Recikliranje čvrstog otpada

2+1

 

I

3

HTH405

Biotehnološka razgradnja otpada

2+1

 

I

3

HTH401

Zelena hemija

2+1

 

I

3

HOB407

Baze podataka u hemiji

2+1

 

I

3

 

*Student bira jedan izborni predmet

 

 

 

 

HAH486

Prečišćavanje otpadnih voda i plinova

 

3+2

O

6

HKO501

Završni rad

 

0+5

O

5

HRH484

Radiohemija

 

2+2

O

4

HAH487

Remedijacione tehnologije u okolišu

 

2+2

O

4

HOA486

Anorganski toksikanti u okolišu

 

2+0

O

3

HOB481

Hemija organskih polutanata

 

2+1

O

3

HAH488

Legislativa za okoliš

 

2+0

O

2

HKO401

Mikrobiologija okoliša

 

2+1

I

3

HOB412

Polimerni otpad i njegovo zbrinjavanje

 

2+1

          I

3

HRH405

Radioaktivni otpad injegovo zbrinjavanje

 

2+1

          I

3

HOB413

Zagađivači hrane

 

2+1

          I

3

 

*Student bira jedan izborni predmet

 

 

 

 

 

Suma

26

28

 

60

                                                                                                                                                                         

Na početak