03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HOB412

POLIMERNI OTPAD I NJEGOVO ZBRINJAVANJE

Studijski program

 Hemija - kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 VIII

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+25)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Ismet Tahirović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa pojmom polimera, vrstama polimera i procesom polimerizacije. Sticanje znanja o zagađenju životne sredine plastičnim otpadom i metodama obrade plastičnog otpada.  

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Definicija polimera; prirodni i sintetski polimeri.
Osnovne strukture polimernog lanca; konformacija i konfiguracija lanca, morfologija polimera, raspored molekula u čvrstom stanju, kristalnost polimera.
Reakcije polimerizacije; ovisnost strukture lanca i molekulske mase o uvjetima polimerizacije.
Zagađenje okoliša plastičnim materijalima, nagomilavanje otrovnih hemikalija iz procesa proizvodnje plastike u tlo i vodu.
Osnovni pojmovi o recikliranju homogene i heterogene plastike.
Recikliranje PVC proizvoda; recikliranje upotrebljenih plastičnih posuda napravljenih od polietilena, polivinil-hlorida, polietilen tereftalata hemijskim i mehaničkim procesima.
Upravljanje ambalažnim otpadom.
Novi proces za recikliranje mješovitog plastičnog otpada; mehaničko- biološka obrada otpada.
Biorazgradivi polimeri.
Održivi razvoj i polimerni materijali.
UV stabilnost recikliranih polimera.

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:

 Praktičan rad:                 15

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                      

Literatura

V. Goodship, Introduction to Plastics Recycling, Second Edition,  Smithers Rapra Technology Limited, 2007.
F. P. La Mantia, Recycling of PVC and Mixed Plastic Waste, ChemTec Publishing, 1996.

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:          10 (min 5)

Angažman na nastavi:       10 (min 6)

Test I:                           40 (min 22)

Završni test (test II):       40 (min 22)

Ukupno :                            100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak