03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH361

DINAMIKA NERAVNOTEŽNIH PROCESA U ATMOSFERI 

Studijski program

 Hemija-kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 VI

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2 (30)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Safija Herenda, docent

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa neravnotežnim procesima u atmosferi, njihovom dinamikom, termodinamičkim principima i primjerima samoorganizacije u okolišu. Fizikalno-hemijski pristup oscilatornim procesima u atmosferi. Upoznavanje sa metodama ispitivanja i modeliranja atmosferskih procesa.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Termodinaičke i kinetičke osobine neravnotežnih sistema.
Samoorganizacija neravnotežnih sistema.
Transportni i difuzioni procesi miješanja u atmosferi.
Oscilatorni procesi u atmosferi.
Dinamika temperaturnih oscilacija.
Dinamika oscilacija nekih polutanata u gasnoj fazi.
Dinamika atmosferskih procesa u vodenoj fazi.
Termodinamika prosesa u aerosolima.
Dinamika procesa u atmosferskim aerosolima.
Metode ispitivanja dinamike atmosferskih procesa.
Laserske metode ispitivanja.
Modeliranje atmosferskih procesa.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 30

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • J. H. Seinfeld, S. N. Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics - From Air Polution to Climate Change, John Wiley & Sons, 2006
  • M. Mak, Atmospheric Dynamics, Cambridge University Press, 2011 
  • H. Lynch, J. J. Cassano, Applied Atmospheric Dynamics, John Wiley & Sons, 2006 
  • Lj. Kolar-Anić, Ž. Čupić, V. Vukojević, S. Anić, Dinamika nelinearnih procesa, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2011 
  • H. H. Telle, A. G. Urena, R. J. Donavan, Laser Chemistry - Spectroscopy, Dynamics and Applications, Wiley, 2007 
  • P. W. Atkins, Physical Chemistry

Provjera znanja i ocjenjivanje

Pohađanje nastave:                              10 (min 5)
Laboratorijske vježbe-kolokvij:     
Testovi:                                           2*25 (min 2*14)
Završni ispit:                                       40 (min 22)
Ukupno :                                          100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak