03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HOA121

OPŠTA HEMIJA II

Studijski program

 Hemija- opšti smjer, nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 6 ECTS / 3+2 (45 + 30)

Uslovi pohađanja

 Opšta hemija I

Nosilac predmeta

 Dr. Emir Turkušić, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Dr. Sabina Begić, docent, Irnesa Osmanković, MA, asistent

Ciljevi predmeta

 Usvajanje osnovnih znanja iz oblasti imenovanja spojeva, kemijskih veza, ponašanja rastvora, termohemije, kinetike i elektrohemije.

SADRŽAJ PREDEMETA

Nastavne jedinice

  Hemijske reakcije. Tipovi hemijskih reakcija.
 Hemijska veza i struktura molekule. Jonska veza.
 Kovalentna veza. Lewisove strukture. Formalni naboj molekula
 VSEPR Teorija veze.Geometrijska struktura molekule.
 Teorija valentne veze. Hibridizacija orbitala
 Molekularne orbitala i hemijska veza
 TEST
 Dipolne molekule, međumolekulske sile.
 Reakcije u vodenim rastvorima i primjeri u živim sistemima.
 Hemijska termodinamika
 Hemijska ravnoteža u homogenim i heterogenim rastvorima
 Hemijska kinetika.
 Redoks-ravnoteže. Elektrodni potencijal. Elektroliza TEST

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:

 Praktičan rad:                

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                      
Literatura
 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović, Opća i anorganska hemija I dio, Školska knjiga Zagreb, 1995.

Emira Kahrović, Anorganska hemija, Bemust Sarajevo, 2005.

Raymond Chang, Chemistry, 6th edition, WCB/McGraw-Hill, 1998.

Praktikum iz opće hemije, Interna skripta

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 Pohađanje nastave:                            5 (min 3)

 Angažman na nastavi (lab vježbe)           25 (min 14)

 Testovi tokom kursa:                          2 x 15 (min 16)

 Završni ispit:                                    40 (min 22)

Ukupno :                                                  100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak